Land Area Measurement From Blue Print / Trace Map | Nepal

ट्रेस नक्शा / ब्लु प्रिन्ट बाट जमिन को क्षेत्रफल निकाल्ने क्याल्कुलेटर

civil engineer

१) ट्रेस नक्शा / ब्लु प्रिन्ट को स्केल:

:

mm

Sharing Is Caring: