Cost of House Estimator For Nepal – Terai

Cost of House Estimator For Nepal - Terai

Input Dimension of Building below

नोट**

माथि को जम्मा मुल्य घर को झ्याल, ढोका, वाईरिगं समेत हुनेछ। यो मुल्य नेपाल को तराई भाग मा बन्ने परिवारिक (आवासीय) घर हरुका लागि ९५% देखि १००% सम्म सहि हुनेछ।

यो मुल्य २०७९-२०८० को लागि हो। र त्यस पछि घरको मुल्य मा धेरै नै फरक पर्न सक्नेछ।

महगो सहर जहा नदि हरु कम छन (धरान, काठ्मान्डौ, पोखरा आदि), त्यो ठाऊ मा मथि को मुल्य मा १०% देखि २०% सम्म बढि लाग्न सक्छ।

Sharing Is Caring: