Compound Wall’s Bricks, Cement and Sand Calculator

Compound Wall's Bricks, Cement and Sand Calculator

वालमा ईटा, बालुवा र सिमेन्ट को मात्रा निकाल्ने क्याल्कुलेटर वाल र ईटा को आकार हाल्नुहोस १) वाल: वालको लम्बाई : फिटमिटरइन्च जमिन माथि वालको उचाई : फिटमिटरइन्च जमिन माथि वालको …

Read moreCompound Wall’s Bricks, Cement and Sand Calculator

Land Length Measurement From Blue Print / Trace Map

Length Measurement From Blue Print / Trace Map

ट्रेस नक्शा / ब्लु प्रिन्ट बाट लम्बाई नाप्ने क्यलकुलेटर ट्रेस नक्शा / ब्लु प्रिन्ट को विवरण १) स्केल: : २) ट्रेस नक्शामा लम्बाई: एम एमसेन्टि मिटरइन्च Results: जमिन को लम्बाई: