32×46 plot Home plan | 32×46 फिट जमिन मा घर प्लान

32x46 plot Home plan | 32x46 फिट जमिन मा घर प्लान

32×46 plot Home plan | 32×46 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन8 धुर / 4.3 आना
2.घर बनेको जमिन5.1 धुर / 2.7 आना
3.जमिन को मुख32 फिट
4.जमिन को लम्बाई46 फिट
5.घरको मुख25 फिट
6.घरको लम्बाई37.5 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.29,74,600 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १10 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १10 x 11.5 फिट
5.भन्सा कोठा – १8 x 8 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
7.सिढि – १6 x 12 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १12 x 13 फिट
9.बरन्डा – १7 x 12 फिट
10.कार पार्किगं – १12 x 17 फिट
11.प्यसेज – १3.5 फिट
12.शटर – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ3.5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.