30×40 plot Home plan | 30×40 फिट जमिन मा घर प्लान

30x40 plot Home plan | 30x40 फिट जमिन मा घर प्लान

30×40 plot Home plan | 30×40 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन6.5 धुर / 3.5 आना
2.घर बनेको जमिन5.5 धुर / 2.93 आना
3.जमिन को मुख30 फिट
4.जमिन को लम्बाई40 फिट
5.घरको मुख30 फिट
6.घरको लम्बाई34.5 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.30,07,125/-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १11 x 12.5 फिट
3.सुत्ने कोठा – १11 x 12.5 फिट
4.लिभिगं रुम – १0 फिट
5.भन्सा कोठा – १6 x 11 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
7.सिढि – १6 x 12 फिट
8.बरन्डा – १0 फिट
9.कार पार्किगं – १0 फिट
10.प्यसेज – १6 फिट
11.शटर – २12 x 12 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Sharing Is Caring: