26.5×42.5 plot Home plan | 26.5×42.5 फिट जमिन मा घर प्लान

26.5x42.5 plot Home plan | 26.5x42.5 फिट जमिन मा घर प्लान

26.5×42.5 plot Home plan | 26.5×42.5 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन6.1 धुर / 3.2 आना
2.घर बनेको जमिन4.2 धुर / 2.2 आना
3.जमिन को मुख26.5 फिट
4.जमिन को लम्बाई42.5 फिट
5.घरको मुख23 फिट
6.घरको लम्बाई34 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.24,49,440 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
5.भन्सा कोठा – १6 x 11 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
7.सिढि – १6 x 11 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १11 x 10 फिट
9.बरन्डा – १0 फिट
10.कार पार्किगं – १12 x 17 फिट
11.प्यसेज – १0 फिट
12.शटर – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.