25×36 plot Home plan | 25×36 फिट जमिन मा घर प्लान

25x36 plot Home plan | 25x36 फिट जमिन मा घर प्लान

25×36 plot Home plan | 25×36 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन5 धुर / 2.66 आना
2.घर बनेको जमिन4.1 धुर / 2.1 आना
3.जमिन को मुख25 फिट
4.जमिन को लम्बाई36 फिट
5.घरको मुख25 फिट
6.घरको लम्बाई30 फिट
7.रोड15 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.23,91,120 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 8 फिट
3.सुत्ने कोठा – १12 x 10 फिट
5.भन्सा कोठा – १8×12 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १7 x 4 फिट
7.सिढि – १6 x 12 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १12 x 16 फिट
9.बरन्डा – १8 x 12 फिट
10.कार पार्किगं – १0 फिट
11.प्यसेज – १4 फिट
12.शटर – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.