25×32 plot Home plan | 25×32 फिट जमिन मा घर प्लान

25x32 plot Home plan | 25x32 फिट जमिन मा घर प्लान

25×32 plot Home plan | 25×32 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन12.29 धुर / 6.54 आना
2.घर बनेको जमिन4.38 धुर / 2.33 आना
3.जमिन को मुख32 फिट
4.जमिन को लम्बाई70 फिट
5.घरको मुख25 फिट
6.घरको लम्बाई32 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि31 x 25.5 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली 2,280,000 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १10 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १9.5 x 12 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 7 फिट
5.सिढि – १14 x 6.5 फिट
6.हल/लिभिगं रुम – १14.5x 12 फिट
7.बरन्डा – १6 x 7 फिट
8.कार पार्किगं – १31 x 25.5 फिट
9.प्यसेज – १0 फिट
10.स्टोर रुम – १10 x 11.5 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ3.5 फिट
3.अगाडि10 फिट
4.पछाडि22 फिट
Share On: