21×64 plot Home plan | 21×64 फिट जमिन मा घर प्लान

21x64 plot Home plan | 21x64 फिट जमिन मा घर प्लान

21×64 plot Home plan | 21×64 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन7.37 धुर / 3.92 आना
2.घर बनेको जमिन5.87 धुर / 3.1 आना
3.जमिन को मुख21 फिट
4.जमिन को लम्बाई64 फिट
5.घरको मुख21 फिट
6.घरको लम्बाई50 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.32,23,384 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १10 x 12 फिट
5.भन्सा कोठा – १8×12 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १6 x 5 फिट
7.सिढि – १6 x 12 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १8 x 28 फिट
9.बरन्डा – १8 x 8 फिट
10.कार पार्किगं – १0 फिट
11.प्यसेज – १0 फिट
12.शटर – १13 x 12 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि9 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.